Herstel parochiekerk

Vervolg op suggesties uit enquête naar alternatieven kerkgebouw Dokkum
 
In het voorjaar van 2014 is een enquête gehouden onder alle parochianen naar alternatieven voor onze parochiekerk in Dokkum. Dit initiatief is genomen omdat, wanneer de financiële situatie niet verandert, we op termijn uit onze begroting niet meer het onderhoud van onze kerk kunnen betalen. Dan zou de kerk moeten sluiten. In de enquête is ook gevraagd of u als parochiaan suggesties heeft om geld in het laatje te brengen en/of kosten te besparen. Dat is hard nodig omdat we al een aantal jaren minder ontvangen dan we uitgeven. Nadat alle enquête-formulieren waren ontvangen, zijn in mei 2013 in een extra parochie-avond de resultaten teruggekoppeld. Ook zijn deze in de Bonemare gepubliceerd.


Op aswoensdag 2014 vond weer de jaarlijkse parochie-avond over de jaarcijfers plaats. Hiervan hebt u in de Paas-Bonemare 2014 een verslag kunnen lezen. Door de aanwezigen is toen geïnformeerd naar de stand van zaken met betrekking tot de suggesties uit de enquête. Om even het geheugen op te frissen: veel mensen hebben destijds op deze vraag gereageerd. De ideeën en aanbevelingen zijn grofweg in drie categorieën onder te brengen:
a) zorg voor een breder financiëel draagvlak, dat wil zeggen: laat (meer) mensen (meer) meebetalen aan onze kerk. Dit kunnen zowel parochianen en niet-parochianen zijn. Voor de laatste groep heeft de kerk immers ook betekenis als belangrijk historisch en fraai gebouw in het stadscentrum, herkenningspunt, onderdeel van de skyline. Ook moet worden gedacht aan oud-parochianen die door doop, huwelijk of overlijden van familieleden een band met ons kerkgebouw hebben;
b) probeer meer inkomsten te genereren met betaalde activiteiten in met name de kerk en in de kapel;
c) tracht de kosten omlaag te brengen door meer te doen met energiebesparende maatregelen.

Ad a)

Op het enquêteformulier konden mensen eveneens aangeven of ze behalve willen meedenken, ook willen meedoen. Een groepje parochianen is naar aanleiding hiervan gestart. In een eerste bijeenkomst is naar alle suggesties gekeken. Deze groep heeft er voor gekozen om zich te concentreren op het verbreden van de financiële basis voor het kerkgebouw. Men verwacht hier het snelst de grootste resultaten. De oprichting van een stichting is in gang gezet om het voor niet-katholieken en niet-Dokkummers ook aantrekkelijk te maken, te doneren voor ons gebouw. Bij diverse gelegenheden worden alvast donateurs voor de stichting ingeschreven. Gesprekken met fondsen en de gemeente Dokkum vinden plaats. De provincie Fryslân heeft inmiddels €90.000,- toegekend voor restauratie van de toren. Daarvoor is in totaal €150.000,- nodig. De werkgroep probeert momenteel subsidiegevers voor het resterende deel te vinden. Inmiddels is ten tijde van het schrijven van dit artikel (mei 2014) door drie fondsen gezamenlijk €10.000,- toegezegd.

Ad b)

In het bestuur is in 2013 gesproken over een visiedocument inzake de functie en het gebruik van de kapel. Het idee is om dit uit drie delen te laten bestaan: vieringen, pelgrimage en 'community activiteiten' (bijvoorbeeld Bonifatius de musical). In het derde deel zouden meer commerciële happenings kunnen worden gestimuleerd. Een uitwerking van de visie is in 2014 aan de orde. Ten aanzien van de kerk is ook nagedacht over wat kan en wat wenselijk is maar dit moet nog meer handen en voeten krijgen. Zo'n traject kost (nadenk)tijd; kapel en kerk moeten niet elkaars concurrent worden, alles toestaan omwille van het geld is geen optie, 'jezelf in de markt zetten' als kerk vraagt kennis en tijd.

Ad c)

Door de werkgroep van parochianen zijn de meer concrete aanbevelingen op het gebied van energiebesparing aan het bestuur voorgelegd. De uitvoering loopt vertraging op vanwege twee punten. Ten eerste is door de verbouwing in de pastorie een splitsing aangebracht in de energiemeters voor parochiehuis en privéwoning. We hebben recent de volledige eindafrekeningen over een heel kalenderjaar gehad en kunnen nu zien hoe het verbruik is in de twee delen. Vergelijken met voorgaande jaren kunnen we echter niet, dat maakt het nemen van de juiste maatregelen een puzzel. Ten tweede zijn niet alleen op het gebied van de pastorie, maar ook van de kerk besparingen denkbaar. Het uitzoeken en realiseren van alle ideeën vraagt tijd en aandacht. Het bestuur mist echter sinds juni 2013 drie bestuursleden door aflopende zittingstermijnen. Sinds januari 2014 beschikken we gelukkig weer over een secretaris. Verder zijn we zeer content met onze interim-penningmeester, maar die neemt verder geen bestuurstaken op zich. En in juni 2014 neemt ondergetekende afscheid van het bestuur..... U zult begrijpen dat een bestuur dat tot de kern is teruggebracht, zich ook tot de echte kerntaken moet beperken. De inzet van andere parochianen is daarom zeer welkom om mede meer suggesties uit de enquête te realiseren. U hoeft geen bestuursfunctie te vervullen voor 4 jaar, maar kunt ook helpen door met één bepaalde activiteit mee te werken. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een braderie. En zo zijn er nog meer ideeën die zeer de moeite waard zijn maar nu 'op de plank liggen' bij gebrek aan menskracht. Helpt u ons verder? Dan kunt u contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of het telefoonnummer van de pastorie: 0519-292476.

Tot slot hebben parochianen de enquête gebruikt om vragen op te schrijven die leven. Bijvoorbeeld "Bezit de parochie geen landerijen die kunnen worden verkocht?"(Helaas niet). In diverse bijeenkomsten en artikelen is geprobeerd zoveel als mogelijk hierop antwoord te geven. Houdt u ook deze website in de gaten. Daarop zal, wanneer dit mogelijk is, melding worden gemaakt van nieuwe initiatieven en/of besluiten van het bestuur over uw suggesties.
           

Namens het parochiebestuur, Barbara Bangma

N.B. Dit artikel is een bewerking van een artikel dat in de ‘Pinksteren-editie’ van de Bonemare uit 2014 heeft gestaan.

Bergum

Burgum

Dokkum

Dokkum

schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Newreader

Inhoudsopgave