Pastorale brief 3

Dit weekeinde is alweer het vierde weekeinde dat wij elkaar, vanwege de veiligheidsmaatregelen rond het Corona-virus, niet in de kerk of anderszins kunnen ontmoeten. De afgelopen week is ook duidelijker en duidelijker geworden dat wij nog wel enige tijd in deze situatie zullen moeten blijven en dat wij ermee moeten rekenen dat maatregelen via de weg van geleidelijkheid zullen worden ingetrokken. Wij moeten dus proberen ons leven, onder de huidige omstandigheden, toch zo goed mogelijk, naar onze eigen inzichten, vorm te geven.

Van de kant van het pastoraal team uit zoeken wij naar wegen om duidelijk te maken dat ook het gelovige leven, juist in deze tijd, voortgaat. Velenhartjebrief van jullie hebben waarschijnlijk de buitengewone zegen Urbi et Orbi, afgelopen vrijdag 27 maart, op de televisie gevolgd of erover gehoord. Persoonlijk vond ik de symboliek indrukwekkend. Paus Franciscus liep, helemaal alleen, in de stromende regen over een totaal verlaten Sint Pietersplein naar het spreekgestoelte en hield een indrukwekkende overdenking. Een samenvatting van deze overdenking vinden jullie achter in deze rondzendbrief.

Ook in onze parochie proberen wij het gelovige leven zoveel mogelijk te ondersteunen en het kerkelijk leven voortgang te laten vinden. In de afgelopen twee weken is er, alleen in aanwezigheid van de strikt noodzakelijke bedienaren, op zondag Eucharistie gevierd in de kerk in Dokkum. Dat waren aangrijpende vieringen, tegelijk ontroerend en intens verdrietig. Ze waren ontroerend omdat wij heel bewust probeerden het ‘gewone’ kerkelijk leven, het ‘gewone’ vieren van de Eucharistie, onder buitengewone omstandigheden doorgang te laten vinden. Ze waren tegelijk intens verdrietig, omdat alle (weinige) aanwezigen zich terdege bewust waren dat velen van jullie hier heel graag bij aanwezig geweest waren, juist in deze moeilijke tijd, juist nu wij meer op onszelf teruggeworpen worden, juist nu ons geloof beproefd en uitgedaagd wordt. De leegte van de kerk stond symbool voor de afwezigheid van velen, voor de leegte en het gemis van zovele mensen die wij in deze tijd graag hadden gezien.

In de komende Goede week willen wij op Palmzondag de Eucharistie vieren in Burgum, op Goede Vrijdag de Kruisweg bidden in het Bonifatiuspark en op Paaszondag de Eucharistie vieren in Dokkum. Om jullie hiervan zo goed mogelijk deelgenoot te maken gaan wij proberen om korte video-impressies van deze vieringen via Youtube beschikbaar te stellen. De links hiervoor komen op de parochie-website www.paxchristi.frl. Precieze informatie hierover vinden jullie in de Zondagskrant.

Ook onze bisschop, mgr. Ron van den Hout, heeft een bisschoppelijke brief geschreven, waarin hij ingaat op de situatie rond de Corona-crisis. Hij schrijft hierin behartigenswaardige dingen. Deze zeer lezenswaardige brief is hier te lezen.

Jullie mogen weten dat jullie alle dagen in onze gedachten en gebeden zijn. Mede namens pastor Paul Verheijen wens ik jullie een goede Goede Week.

pastor Jan van Beek

(Tussen haakjes: Misschien kennen jullie mensen die deze rondzendbrief graag zouden lezen en die geen toegang hebben tot internet. Zouden jullie dan, als dat kan, deze tekst willen uitprinten en bij hen in de bus gooien. Alvast onze hartelijke dank). printversie

Wil ook jij iets in deze brief schrijven?
Tot op heden is deze Pastorale brief gevuld door het pastoraal team. Maar misschien zijn er onder de parochianen ook mensen die hun ervaringen, hun gedachten of een korte mijmering -via deze weg- willen delen met hun medeparochianen. Mocht dat zo zijn, dan kunnen jullie dat opsturen aan pastor Jan (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Dan bekijken wij in hoeverre wij zaken kunnen inpassen. Ook andere suggesties voor deze rondzendbrief zijn welkom.

Luisterend oor
Mocht iemand behoefte hebben aan contact, weet dan dat jullie ons altijd kunnen bellen of mailen:oor
pastor Paul: 0519 292476, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
pastor Jan: 06 8386 8271, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
(Ook als jullie telefoonabonnement geen lange gesprekken (meer) toestaat, bel dan gerust en laat het weten. Dan bellen wij jullie gewoon terug).

tvEucharistieviering op de televisie
Op zondag 5 april, Palmzondag, om 09.55 komt de Eucharistieviering vanuit het bisdom Roermond, uit de Sint Jozefkerk in Waubach, een kerkdorp in de gemeente Landgraaf in het zuidoosten van Limburg. Voorganger is pastoor Harry Notermans. De uitzending is op NPO2.
Op vrijdag 10 april, Goede Vrijdag, is er om 15.00 uur een uitzending van de Kruisweg in het Kruiswegpark in Roermond. De meditatie bij de Kruisweg is van de hand van schrijver/columnist Stephan Sanders. Voorganger is mgr. Harrie Smeets, bisschop van Roermond. Ook deze uitzending is op NPO2.

 

Gebed

Deze week het gebed dat paus Franciscus sprak aan het begin van de buitengewone zegen Urbi et Orbi op vrijdag 27 maart j.l.:

Almachtige en barmhartige God,bidden
aanschouw onze smart,
troost Uw kinderen
en open ons hart voor de hoop,
opdat wij midden onder ons
Uw aanwezigheid als Vader voelen.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

Het Intochtsevangelie van Palmzondag

Mattëus 21: 1-11 (Nieuwe Bijbelvertaling, 2005)

Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: ‘De Heer heeft ze nodig’. Dan zal men ze meteen meegeven’. Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet: ‘Zeg tegen Sion: ‘Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier’’.
De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’
Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea’.

Overweging door pastor Jan

preekstoelI.
Feest aan het begin van de Goede Week! Terwijl het lijden en de dood van Jezus voor de deur staan, vieren wij feest. Dat lijkt raar. Net zoals het eigenlijk heel raar is om de sterfdag van Jezus, zo’n sombere, zware dag ‘Goede Vrijdag’ te noemen. De feestelijke start met Palmpasen, maar ook de term ‘Goede Vrijdag’ moeten ons duidelijk maken dat uiteindelijk het Licht zal overwinnen. De hele donkere week leidt ons onafwendbaar en onstuitbaar naar het Licht. Uiteindelijk, als alles is geweest en alles is geleden is er het Licht, het Licht van de Opstanding, het Licht van de Bevrijding.

 

II.
Ook dit jaar hebben vrijwilligers Palmpaasstokken gemaakt. En die Palmpaasstokken vertellen het hele verhaal van de Goede Week, de komende week, met alle gebeurtenissen vanaf Palmzondag tot en met Pasen. Elk voorwerp dat aan de Palmpaasstok is vastgemaakt vertelt een eigen stukje van het verhaal van Jezus en Zijn leerlingen.

• De groene palmtakjes aan de stok verwijzen natuurlijk naar de intocht van Jezus in Jeruzalem, die wij gedenken op Palmzondag, vandaag.

• Het haantje bovenop is een herinnering aan Petrus. Tot drie maal toe ontkent hij uit angst dat hij een vriend is van Jezus, tot drie maal toe verraad hij zijn vriend. Als de haan kraait krijgt Petrus er spijt van.

• Het haantje is van brood gemaakt. Het brood van het afscheidsmaal van Jezus met zijn vrienden op de avond van Witte Donderdag. Die maaltijd vieren wij hier nog steeds in de kerk, telkens wanneer wij samen het brood delen.

• De krenten of rozijnen verwijzen naar de wijn bij het afscheidsmaal. Dertig krenten of rozijnen verwijzen ook naar de dertig zilverlingen, het loon dat Judas kreeg voor het verraad.

• Aan deze Palmpaasstok hangen twaalf pinda’s. De twaalf pinda’s verwijzen naar de twaalf leerlingen van Jezus, met wie Hij het afscheidsmaal vierde.

• De stok heeft een kruisvorm en verwijst daarmee naar het lijden en de kruisdood van Jezus, die wij op Goede Vrijdag herdenken. Het kruis is een teken voor het verdriet en de pijn van mensen. Ook van mensen vandaag de dag. We zien ook nu heel veel verdriet bij mensen die heel erg ziek zijn en bij mensen die een dierbaar iemand verloren hebben.

• Aan deze Palmpaasstok zijn ook mandarijntjes (zure snoepjes) vastgemaakt. Zij staan voor de spons met zure wijn, die Jezus aan het kruis te drinken kreeg.

• Soms wordt er ook een ronde vorm aan de Palmpaasstok vastgemaakt. De ronde krans met versiering aan die stok verwijst naar de Doornenkroon, de kroon die Jezus op kreeg voor Hij stierf. Maar de ronde krans verwijst ook naar de kringloop van het leven, naar het leven, dat geen begin en geen einde kent, het eeuwig leven.

• Ook de eitjes zijn een teken dat het leven sterker is dan de dood. De eitjes zien eruit als dode stenen, maar zij dragen het nieuwe leven al in zich. Net als alle andere dingen aan die stok: groene takken, bloemen en vruchten zeggen zij: Jezus is niet dood, Hij leeft, dat is het nieuwe leven, dat is Pasen. En dat vieren wij op Paaszondag.

III.
In de Palmpaasstok komt een heel mensenleven voorbij. Niet alleen het leven van Jezus, maar ook het leven van veel mensen, waar vreugde en verdriet zo vaak dicht bij elkaar komen. Ook in onze gemeenschap, ook hier in Burgum en in Dokkum, ook in deze tijd van de Corona-crisis.

Wij zien vreugde en verdriet elkaar raken in deze tijd, waarin allerlei vanzelfsprekendheden wegvallen. Mensen realiseren zich opeens hoeveel familie voor ze betekent. En als je dan op een verjaardag niet naar binnen mag in het verzorgingshuis, dan huur je een hoogwerker en ga je op haar verjaardag op die manier zingen voor haar raam op de derde verdieping. Een al lang volwassen kleinzoon speelt met zijn grootmoeder haar favoriete spel Drie-op-een-rij met een viltstift op een glazen deur, die tussen hen in gesloten staat. Een groep studenten aan het conservatorium brengt op een binnenplein, vanaf een reeks balkons, een prachtig gedeelte uit de Matthäus Passion ten gehore.
De afgelopen weken hebben wij veel ontroerende en creatieve beelden langs zien komen. Beelden van nabijheid ondanks alle verdriet om scheiding en eenzaamheid. Beelden die de kracht van mensen laten zien, om elkaar door alles heen en onder alle omstandigheden vast te blijven houden.

Wij christenen zijn mensen van hoop, wij zijn mensen met perspectief, zelfs als anderen geen enkel perspectief meer zien. Dat weten wij niet uit onszelf, dat weten wij omdat Jezus ons het heeft uitgelegd en vooral omdat Hij het ons heeft voorgeleefd. Laten wij dan ook dat sprankje hoop, dat altijd in ons leeft, sterker aanwakkeren. Laten wij hoop halen uit de verhalen die ons hoop geven. Laten wij, ook en juist in de situatie waarin wij nu -wereldwijd- verkeren, kracht putten uit de verhalen van de Goede Week. Uiteindelijk zal het Licht overwinnen. Heel de Goede Week leidt ons onafwendbaar en onstuitbaar naar het Licht. Uiteindelijk, als alles is geweest en alles is geleden is er het Licht, het Licht van de Opstanding, het Licht als van de eerste scheppingsdag, het Licht van Pasen.

Amen.

Tekens van hoop en troost door pastor Jan

Afgelopen woensdag van 19.00 tot 19.15 klonken, voor de derde keer tijdens deze crisis, de klokken van zeer vele, zo niet alle kerken. Zij willen mensen bemoedigen en troost geven in een tijd van sociaal isolement. Zij willen de boodschap verspreiden dat ook deze moeilijke tijd, dat ook deze tijd van angst, lijden en eenzaamheid voorbij zal gaan, al weten wij nu nog niet wanneer.klokken

Alhoewel wij dagdagelijks geconfronteerd worden met terneerdrukkende cijfers van ziekenhuisopnames en overlijdensgevallen door het Corona-virus, zijn er ook al de eerste berichten van mensen die genezen zijn en het ziekenhuis hebben kunnen verlaten. Een van de eerste berichten hierover die ik gelezen heb, stond op Omroep Friesland:
Een verpleegkundige van het Antonius-ziekenhuis in Sneek kreeg een bedankje van twee Brabantse patiënten, die met het Corona-virus waren besmet. De twee lagen op een speciale Corona-afdeling in het ziekenhuis, en mochten op donderdag 26 maart naar huis. Zij behoorden tot de eerste Brabantse patiënten, die in Friesland werden opgevangen. ‘Bedankt dat wij bij jullie in Friesland mochten komen’, schreven ze. ‘Bedankt dat jullie op ons wilden passen. Bedankt dat jullie naar ons wilden luisteren. Bedankt voor het lekkere eten en drinken. Bedankt dat jullie met onze families hebben gebeld’.
De verpleegkundige zegt het ongelooflijk te vinden dat de twee mannen onder zulke omstandigheden positief zijn gebleven. ’Ik stond daar in mijn beschermende kleding, met knalrode wangen, zweet op mijn neus en tranen rolden over mijn wangen’. Op haar beurt wilde ze ook de Brabanders bedanken. ‘Bedankt dat u me laat voelen hoe belangrijk het is om als mensen verbonden te zijn met elkaar, door voor elkaar te zorgen’. Een ontroerend verhaal wat menselijke zorg en nabijheid in ontmenselijkende omstandigheden kan betekenen. Een ontroerend voorbeeld van solidariteit tussen landstreken.

Gelukkig horen wij in de laatste dagen meer verhalen van mensen die het ziekenhuis, na besmetting met het Corona-virus, weer hebben kunnen verlaten: Op 31 maart mocht een 101-jarige vrouw het IJsselland-ziekenhuis in Capelle aan den IJssel weer verlaten. Op 1 april mocht een hoogbejaarde man, die zelfs op de Intensive Care gelegen heeft, het Isala-ziekenhuis in Zwolle verlaten, door een erehaag van applaudisserende personeelsleden heen. Naast alle narigheid in de ziekenhuizen, zijn er gelukkig ook veel geluksmomenten, veel mensen genezen. Dat doet ons allemaal goed.

Laten wij ons, als wij ons terneergeslagen en opgesloten voelen, richten op het positieve nieuws, dat in deze tijd gelukkig ook de aandacht krijgt die het verdient. Christenen zijn mensen, die leven van en met hoop. Laten wij dat nooit vergeten.

Meditatie door paus Franciscus

Op vrijdag 27 maart gaf paus Franciscus, op een leeg Sint Pietersplein, de pauselijke zegen ‘Urbi en Orbi’, voor de stad (Rome) en voor de wereld. Een unieke gebeurtenis, vanwege de wereldwijde Corona-crisis. De paus had gekozen voor de evangelielezing uit Marcus 4: 35-41, het verhaal van de storm op het meer.

pausNa de evangelielezing hield hij een meditatie. In een paar kernzinnen samengevat luidde deze:

‘Het lijkt nu al wekenlang of de avond is gevallen. Er is diepe duisternis gevallen over onze pleinen, straten en steden. Het heeft zich meester gemaakt van ons leven. Het heeft ons leven overgenomen en alles gevuld met een oorverdovende stilte en een troosteloze leegte, die alles verlamt. Je voelt het in de lucht, je merkt het in de gebaren, je ziet het aan hoe mensen kijken. We zijn bang en verward. Zoals de leerlingen in het evangelie zijn wij ineens gegrepen door een onverwacht opgekomen razende storm. We realiseren ons dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, zwak en gedesoriënteerd, maar tegelijkertijd belangrijk en noodzakelijk, omdat we allemaal geroepen zijn om samen te roeien’.

‘De storm legt onze kwetsbaarheid bloot en legt de valse en onnodige zekerheden bloot waarop we onze plannen, projecten, gewoonten en prioriteiten hebben gebouwd. Het laat zien hoe we dingen die ons leven en onze gemeenschappen voeden, ondersteunen en sterk maken verwaarloosd en opgegeven hebben. De storm legt bloot hoe wij onszelf trachten te verdoven met gewoonten die ons lijken te redden, terwijl wij losgeraakt zijn van onze wortels en onze voorouders vergeten zijn’. De storm maakt opnieuw duidelijk dat wij enkel bestaan als broeders en zusters.

‘Heer, U doet een beroep op ons, een beroep op ons geloof. We moeten niet zozeer geloven dat U bestaat maar tot U komen en op U vertrouwen. In deze vastentijd weerklinkt Uw dringende oproep: Bekeer je, keer met heel je hart terug tot Mij. U roept ons op om deze tijd van beproeving te zien als een tijd van kiezen. Dit is niet de tijd van Uw oordeel, maar van ons oordeel. De tijd om te kiezen wat belangrijk is en wat voorbij zal gaan, om onderscheid te maken tussen wat noodzakelijk is en wat niet. Het is tijd om ons leven weer naar U en onze medemensen te richten, Heer. Daarbij kunnen we een voorbeeld nemen aan veel mensen die ondanks hun angst hun leven gegeven hebben. Dat is de kracht van de Geest die wordt uitgestort en die zich uit in moedige en genereuze toewijding. Het is het leven in de Geest dat in staat is te verlossen, te waarderen en te laten zien hoe onze levens verweven zijn met en ondersteund worden door gewone mensen -vaak vergeten mensen- die niet in de koppen van kranten en tijdschriften verschijnen of op de grote catwalks van de nieuwste show, maar die zonder enige twijfel beslissend zijn in deze dagen: artsen, verpleegkundigen, mensen in de supermarkt, schoonmakers, zorgverleners, chauffeurs, de veiligheidsdiensten, vrijwilligers, priesters, religieuzen en vele, vele anderen die hebben begrepen dat niemand het in zijn eentje kan doen’.

‘In ons isolement lijden we onder het ontbreken van affectie en ontmoetingen en ervaren wij het gebrek aan veel dingen. Laten we opnieuw luisteren naar de verkondiging die ons redt: Hij is opgestaan en leeft in ons midden’.

De paus sluit af met de woorden: ‘Heer, zegen de wereld, geef gezondheid aan het lichaam en troost aan het hart. U vraagt ons niet bang te zijn. Maar ons geloof is zwak en we zijn bang. Maar U, Heer, laat ons niet aan de greep van de storm over. En nogmaals: ‘Wees niet bang’. En wij, samen met Petrus, ‘werpen al onze zorgen op U, want U hebt zorg voor ons’’.

Met dank aan de website van de Dominicanen in Nederland: www.dominicanen.nl
De volledige tekst van de toespraak is hier te vinden op:

Tenslotte: Pas goed op jezelf en op elkaar.
Mede namens pastor Paul: Graag tot volgende week.

pastor Jan van Beek

Bergum

Burgum

Dokkum

Dokkum

schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Newreader

Inhoudsopgave